Klasa: 602-04/17-01

Urbroj: 522/01-17-61 od 23. V. 2017.    (2474)

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet filozofije i religijskih znanosti, Jordanovac 110, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor:

1. tajnika Fakulteta/položaj I. vrste, voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada od šest mjeseci – 1 izvršitelj (m/ž).

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij prava;

– najmanje deset godina radnog iskustva u struci;

– položen državni stručni ispit ili pet godina rada na poslovima u sustavu visokog obrazovanja poznavanje rada na računalu,

– poznavanje jednoga svjetskog jezika.

2. šefa računovodstva Fakulteta, položaj I. vrste/voditelj računovodstva. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada od šest mjeseci – 1 izvršitelj (m/ž).

Uvjeti:

– završen dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti, polje ekonomije

– najmanje 10 godina radnog iskustva u struci,

– poznavanje rada na osobnom računalu,

– poznavanje engleskog i njemačkog jezika

– psihofizičke sposobnosti za rad sa strankama.

Uz prijavu za natječaj treba priložiti: životopis, preslik diplome o završenom preddiplomskom/diplomskom sveučilišnom studiju, dokaz o poznavanju stranog jezika, presliku osobne iskaznice, dokaz o položenome državnom stručnom ispitu (ako ga je kandidat/kinja položio/la), dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), uvjerenje o nekažnjavanju.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se preporučenom poštom ili osobno na adresu Sveučilište u Zagrebu, Fakultet filozofije i religijskih znanosti (natječaj: radno mjesto za koje se kandidat/kinja prijavljuje) 10000 Zagreb, Jordanovac 110. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja svi kandidati će biti obaviješteni na isti način i u istom roku.

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet filozofije i
religijskih znanosti

Vrsta oglasa: Natječaji za radna mjesta
Izdanje: NN 50/2017   
 
Broj oglasa u izdanju: 2474
Stranica tiskanog izdanja: 17
Datum tiskanog izdanja: 26.5.2017.