Filozofski fakultet Družbe Isusove (FFDI) je visokoškolska ustanova koju je osnovala i Statut odobrila Vatikanska Kongregacija za katoličku naobrazbu (tal. Congregazione per l'Educazione Cattolica /dei Seminari e degli Istituti di Studi/), dekretom od 31. srpnja 1989. godine. Snagom te odluke FFDI je, u crkveno-pravnom smislu, izjednačen s Teološkim fakultetom u Zagrebu, Teološkim fakultetom u Splitu te Teološkim fakultetom u Đakovu.

FFDI pripada Hrvatskoj pokrajini Družbe Isusove, koja mu osigurava dekana i prodekana te veći dio nastavnika kao i osiguranje uvjeta nužnih za njegovo djelovanje. FFDI se u svom ustrojstvu i radu ravna postojećim općim kanonskim pravom Katoličke Crkve, osobito Apostolskom konstitucijom Sapientia Christiana i njezinim uredbama, vlastitim statutima odobrenim od Kongregacije za sjemeništa i učilišta, uredbama koje je izdao sam fakultet te odredbama hrvatskih državnih i akademskih vlasti.

Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske rješenjem od 7. listopada 1992. godine upisalo je FFDI u Registar znanstvenoistraživačkih organizacija i jedinica kao znanstvenoistraživačku organizaciju u znanstvenom području filozofije – pod registarskim brojem 199. To je rješenje ponovo izdano 20. kolovoza 1996. i potvrđeno 22. listopada 2002. godine.

Filozofski fakultet Družbe Isusove u Zagrebu nastavlja višestoljetnu, dugo vremena i formalno sveučilišnu, tradiciju Družbe Isusove u poučavanju filozofije u Zagrebu. Predavanja filozofije započeta 6. studenog 1662. u Kolegiju Družbe Isusove u Zagrebu dovela su već poslije nekoliko godina do svečane i službene uspostave, od kralja Leopolda I. Habsburga 23. rujna 1669. unutar Zagrebačke Akademije, Filozofskog fakulteta s pravom podjeljivanja svih akademskih stupnjeva kao i na ostalim sveučilištima carstva. Taj Fakultet, zajedno s Teološkim studijem s istim pravima u istom Zagrebačkom kolegiju D.I. s pravom se smatra početkom Zagrebačkog sveučilišta. Isusovci sve do ukinuća svoga Reda 1773. poučavaju na njemu filozofiju.

U nanovo uspostavljenoj Družbi u Zagrebu iznova započinje djelovati filozofski studij (1920–1922) za studente iz Družbe Isusove. Napokon se godine 1937. osniva Filozofski institut Družbe Isusove u Zagrebu s trogodišnjim studijem, potpuno uređen prema Apostolskoj konstituciji Deus scientiarum Dominus i Ratio studiorum S.I. Premda Filozofski institut nije mogao formalno podjeljivati akademske stupnjeve, ipak se u praksi njegov studij priznavao na crkvenim filozofskim fakultetima u inozemstvu za daljnji studij i postizanje doktorata.

Rad Filozofskog instituta nije se otada prekinuo te je formirao više stotina mladih ljudi, osobito isusovaca, u filozofskoj kršćanskoj refleksiji pridonoseći tako svojom višestrukom aktivnošću istraživanju i širenju filozofske misli u nas. Od godine 1953. Filozofski institut djeluje zajedno s Teološkim studijem Družbe Isusove u Zagrebu unutar Filozofsko-teološkog instituta. No, taj je filozofski studij u svom trogodišnjem programu posve zaseban i neovisan, baš kao što je to slučaj na crkvenim filozofskim fakultetima za licencijat iz filozofije. Nakon obnove crkvenih studija po novim normama u duhu Drugog vatikanskog sabora, i Filozofski studij od g. 1970. provodi dvogodišnji tečaj filozofije za postizavanje bakalaureata iz filozofije, i po programu prvog stupnja crkvenih filozofskih fakulteta, te se kao takav i priznaje od istih fakulteta, osobito od Filozofskog fakulteta Papinskog sveučilišta Gregorijana u Rimu. 

Godine 1983. Kongregacija za katolički odgoj i formalno priznaje tu aktivnost Filozofskog studija te ga afilira Filozofskom fakultetu Papinskog sveučilišta Gregorijana u Rimu. Kongregacija za sjemeništa i institute studija zbog rada i napretka Filozofskog studija zajedno s potrebama i nadom mjesne Crkve svojim je dekretom od 31. srpnja 1989. spomenuti Filozofski studij podigla na razinu Filozofskog fakulteta »sui iuris« s pravom podjeljivanja akademskih stupnjeva iz filozofije u ime i ovlašću Svete Stolice.

Senat Sveučilišta u Zagrebu je 8. veljača 1994. godine donio odluku, kojom se program studija filozofije i religijske kulture prihvaća kao dio Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Sveučilište u Zagrebu i FFDI potpisali su 16. listopada 1997. Ugovor o dugoročnoj znanstveno-nastavnoj suradnji između Sveučilišta u Zagrebu i FFDI-ja. Nakon promjene studijskih programa godine 2005. proveden je postupak dobivanja dopusnica preko Sveučilišta u Zagrebu. Svi studijski programi FFDI-ja (preddiplomski, diplomski i doktorski) imaju trajne dopusnice Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. 

FFDI izvodi nastavu u dva znanstvena polja (filozofije i religijskih znanosti); djeluje u vlastitim zgradama (fakulteta i biblioteke); ima odobrene programe i valjano izdane trajne dopusnice; nastavnike i veliko zanimanje studenata; opremljen je informatičkom i drugom potrebnom opremom. Uključivanjem naša dva studija u Hrvatske studije Sveučilišta u Zagrebu, naši su studenti postali studenti Sveučilišta u Zagrebu, upisne kvote odobrava njegov Senat, a studenti se upisuju sukladno postignutim rezultatima na državnoj maturi.

Na 5. redovitoj sjednici u ak. god. 2015./2016., održanoj 8. prosinca 2015., Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je Odluku o uključenju Filozofskog fakulteta Družbe Isusove kao ustanove u sastav Sveučilištu u Zagrebu, kao punopravne sastavnice pod nazivom Fakultet filozofije i religijskih znanosti. Dana 29. srpnja 2016. potpisan je Ugovor o položaju i djelovanju Filozofskog fakulteta Družbe Isusove u Zagrebu (Fakultet filozofije i religijskih znanosti) u sastavu Sveučilišta u Zagrebu. Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj sjednici održanoj 14. ožujka 2017. dao je suglasnost na Statut Fakulteta filozofije i religijskih znanosti. 

Prospekt FFRZ-a (pdf, 2.3MB)